Fredningsområdene

Goksøyrmyrane Foto: Knut Werner Alsén

Runde er den største fugleøya sør for polarsirkelen. Praktisk talt alle de kolonihekkende sjøfuglene våre hekker her. Fuglefjellet ligger på vestsida av Rundefjellet og er heim til om lag 500 000 fugl. Runde har et areal på 6,2 km². Formålet med fredningen av verneområdene på Runde er å ta vare på et rikt og interessant fugleliv og fuglene sitt livsmiljø, særlig med tanke på sjøfuglkoloniene.

Fredningsområdene
Fuglelivet på Runde har vært fredet siden 1957, men fredningsområdet ble oppretta i 1981, og omfatter fire fuglefredningsområder på Runde og ett fuglelivsfredning omkring øyene Runde og Grasøyane. Senere ble Goksøyrmyrane naturreservat oppretta i 1996.

Vernereglar omfattar også geologi og botanikk og skal gi bedre vern mot større press fra økende turistferdsel på fuglefredingsområdene. Områdene er i dag Runde vestside, Runde nordside, Kløfjellet-Hellestien og Grasøyane.

Ferdselsforbud
I forbindelse med sjøfuglenes hekketid er det innført ferdselsforbud i perioden 15. mars – 31. august i fuglefredningsområdene på Runde. På Grasøyane er det ferdselsforbud i perioden 15. april – 15. august. Det vil si at all ilandstigning fra båt i områdene og ferdsel i området er forbudt. Nærmere informasjon om dette finnes på plakater i området. Man kan allikevel hele året følge merkede stier fra Goksøyra ned til Runde fyr.

Forskrift om vern for  fuglefredningsområder på Runde: Les mer: